top of page

מדיניות הפרטיות שלנו

 1. מטרת מדיניות זו להסביר מהם הנוהגים ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשים במידע, הנמסר לי על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. 

 2. פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר אני מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך מתן השירות בלבד

 3. המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: "המידע"), יישמרו אצלי בסודיות

 4.  כדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים, אני עושה כמיטב יכולתי

 5. הרני להודיעך כי אם תשמש בכרטיס אשראי כדי לרכוש שירות או מוצר לא אשמור את פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידך באמצעות ספק הסליקה

 6.  חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן: "ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

 7.  אוכל לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). אני מתכוון להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהוא מציע, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

 8. אני ממליץ לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

 9. איני רוצה ​לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברה ו/או תפרסם באתר    

 10. אמסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת. לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם אעמוד בפני איום שינקטו כנגדי צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר

 11.  באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. אני עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתי ההם טובים ותקינים. אינני אחראי לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכנים וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית

 12.  הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי  בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. וכך יעשה

 13. אני רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר

bottom of page